Centrum voľného času Nesvady

Centrum voľného času Nesvady

Novozámocká 21
94651 Nesvady
IČO: 42126193

Informácie o inštitúcii Centrum voľného času Nesvady

 

Súčasnosť

 

Centrum voľného času v Nesvadoch (ďalej len "CVČ") je výchovno-vzdelávacie zariadenie pre deti a mládež s celoročnou prevádzkou. CVČ je zriadené zriaďovacou listinou schválenou uznesením Obecného zastupiteľstva Nesvady č. 40/2009 - XI. d) z 26.11.2009 s účinnosťou od 01.01.2010 v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2009 Z.z. o školskom klube, školskom stredisku záujmovej činnosti, centra voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe.

CVČ je zriadené ako rozpočtová organizácia s vlastnou právnou subjektivitou.

 

 

Pre deti a mládež ponúkame možnosti užitočného trávenia voľného času na základe vlastného výberu podľa záujmov a potrieb vlastnej sebarealizácie v oblasti vedy a techniky, tvorby a ochrany životného prostredia, spoločenskej výchovy a zábavy, kultúrno-výchovnej činnosti, pohybových aktivít, športu a rekreačnej činnosti s dôrazom na relaxáciu, zábavu a rozvoj osobnosti .

Cieľavedome vytvárame podmienky na prácu pre deti zo sociálne

znevýhodneného prostredia, deťom a mládeži vyžadujúcej špeciálnu výchovu, špeciálne  školy a prácu detí s rodičmi tak vo forme pravidelnej ako i príležitostnej .

Vo svojej práci kladieme dôraz na prevenciu a ochranu detí a mládeže pred sociálno-patologickými javmi a potláčanie ich vplyvov v spolupráci s ostatnými zainteresovanými zložkami.

Významné miesto pripisujeme rozvoju tvorivosti, práci s talentami .

V činnosti zariadenia uplatňujeme:
- princíp dobrovoľnosti – výber činností podľa záujmu
- princíp záujmového zamerania – možnosť voľby podľa individuálnych záujmov (technika, šport, umenie…)
- princíp sebarealizácie – uspokojovanie vlastných potrieb a záujmov (výsledky, úspechy, účasť na súťažiach, turnajoch …)
- princíp demokracie a humanizmu – premyslený cieľ, taktné a priateľské usmerňovanie
Popri uvedených princípoch pre výchovu vo voľnom čase uplatňujeme i tzv. všeobecné princípy – cieľavedomosť, rešpektovanie vekových a individuálnych osobitostí a pod., ktoré majú pozitívny vplyv na rozvoj osobnosti, hlavne jeho tvorivého potenciálu.

K naplneniu týchto cieľov sa zameriame na:


1. Pravidelnú záujmovú činnosť – v záujmových útvaroch formou krúžkov,  kurzov, klubov a prácou s talentami …


2. Príležitostnú záujmovú činnosť – podujatia vo všetkých oblastiach činnosti zariadenia –výstavy, dni otvorených dverí, tvorivé dielne, rodinné športové dni,  prevencia závislostí a ďalších patologických javov, podujatia pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia …


3.Prázdninovú činnosť – tábory, sústredenia, letné pobyty pri mori…

Dominantné postavenie v našej činnosti prináleží hádzanej, karate, tancu a mažoretkám, tvorivým dielňam a aktivitám pre deti a mládež vyžadajúcu špeciálnu výchovno-vzdelávaciu starostlivosť( Romaclub),  v neposlednom rade Internet club a rozvíjajúci sa športový klub zápasníkov pod vedením skúsených trénerov z Komárna ale aj z Nesvád (páni Ján Gál a František Varga). Podobne sú úspešný v činnosti mladí ochrancovia prírody, mladí rybári, ako aj najmladšie hádzanárky.

 

Na záver len toľko: CVČ v Nesvadoch je otvorené pre každého záujemcu bez rozdielu veku, takže ak nevieš čo so svojím voľným časom? Príď medzi nás! Čaká Ťa kolektív odborne zrelých pedagogických pracovníkov s ľudským prístupom, oddaných a ochotných pre mimoškoslkú činnosť.

 

 


S kým môžete prísť do kontaktu?

 

riaditeľ: Mgr.Karol Alföldi

 

cvcnesvady@zoznam.sk

035 769 23 91Kde nás nájdete?

Zobrazit